Regulamin usług naprawczo-serwisowych

Regulamin usług naprawczo-serwisowych wykonywanych na przez AUTOPARTNER EŁK

AUTOPARTNER EŁK oświadcza, że posiada odpowiednie zdolności, doświadczenie i narzędzia do wykonywania poniższych usług oraz zapewnia, że wykona je ze starannością, jakiej można oczekiwać od podmiotu profesjonalnego.

§ 1
Poniższy regulamin określa zasady świadczenia usług naprawczo-serwisowych świadczonych przez AUTOPARTNER EŁK i dokonywania przez „Klienta” płatności w serwisie AUTOPARTNER EŁK za zlecone usługi wykonywane przez AUTOPARTNER EŁK.

§ 2
Świadczenie usług naprawczo-serwisowych polega na:
1.Usłudze dojazdu oraz usługach naprawczych na miejscu wystąpienia awarii na terenie państw: Polska i Europa;

§ 3
Kontakcie oraz konsultacji z AUTOPARTNER EŁK wszelkich spraw dotyczących wykonywanych usług w szczególności wycen, płatności a także wszelkiego rodzaju zmian położenia uszkodzonego pojazdu pod nr serwisowym SOS 24H (+48 722 202 043) a także poprzez adres email: biuro@autopartner.elk.pl

§ 4
Obowiązki Zlecającego ( klienta )

1. W przypadku awarii lub uszkodzeniu pojazdu na drodze klient kontaktuje się z AUTOPARTNER EŁK dzwoniąc pod całodobowy nr SOS +48 722 202 043 następnie ustala z AUTOPARTNER EŁK minimalne koszty za jakie AUTOPARTNER EŁK podejmie się dojazdu do uszkodzonego pojazdu oraz usunięcia awarii bez względu na faktycznie zaistniałą usterkę, następnie zleca naprawę wypełniając formularz zlecenia znajdujący się na stronie internetowej  „Formularz szybkiego zlecenia naprawy” oraz potwierdzenia przez siebie (zlecającego) wszystkich podanych oraz ustalonych informacji takich jak:
a) dane właściciela pojazdu,
b) szczegółowego opisu awarii oraz w razie możliwości ewentualnej przyczyny awarii,
c) marki, rocznika oraz numer VIN uszkodzonego pojazdu,
d) dokładnego miejsca postoju pojazdu jeśli jest inne niż miejsce awarii
e) imienia i nazwiska kierowcy lub innej osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego naprawy ( w przypadku braku powyższej informacji zlecający oświadcza iż osobą upoważnioną do podpisu protokołu zdawczo-odbiorczego jest przebywający na miejscu awarii kierowca ) oraz numeru telefonu komórkowego właściciela pojazdu i kierowcy.
f) adresu e-mail na który zostanie przesłana faktura PROFORMA za naprawę.
g) Podania ustalonej z AUTOPARTNER EŁK minimalnej kwoty netto za naprawę.

2.Zlecając naprawę poprzez formularz zgłoszeniowy Zlecający oświadcza, że akceptuje regulamin świadczenia usług serwisowych prowadzonych przez AUTOPARTNER EŁK a także akceptuje WARUNEK, iż w przypadku braku możliwości naprawy auta lub gdy zlecający naprawę nie zaakceptuje kosztów wynikających z innej usterki niż zgłoszona w formularzu zgłoszeniowym a została zdiagnozowana po przyjeździe serwisu na miejsce awarii auta firma zlecająca naprawę pokrywa koszty związane z dojazdem i powrotem zamówionego serwisu z miejsca naprawy liczone według stawki 3,80 zł netto za 1km z siedziby AUTOPARTNER EŁK, ul. Słoneczna 14, 19-300 Ełk oraz czas pracy mechanika liczony wg stawki 180 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę.
a) AUTOPARTNER EŁK zastrzega możliwość rezygnacji z dalszej naprawy uszkodzonego auta jeśli zdiagnozowana usterka jest inna niż ta zlecona w formularzu naprawczym auta – w tym wypadku firma zlecająca naprawę pokrywa koszty związane z dojazdem i powrotem zamówionego serwisu z miejsca naprawy liczone według stawki 3,80 zł netto za 1km z siedziby AUTOPARTNER EŁK, ul. Słoneczna 14, 19-300 Ełk oraz czas pracy mechanika liczony wg stawki 180 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę.

3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zlecenia naprawy w którym Zlecający potwierdził informacje zawarte w § 4 ( a,b,c,d,e,f,g) , AUTOPARTNER EŁK przesyła
Zlecającemu drogą elektroniczną na podany adres e-mail fakturę Proforma. Szacunkowy czas dojazdu serwisu AUTOPARTNER EŁK w każdym przypadku wynosi do dwóch dni roboczych licząc od dnia zlecenia naprawy.
a) Zlecający akceptuje fakt, iż szacunkowy termin dojazdu oraz szacunkowy termin naprawy przez wzgląd na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji drogowych, złych warunków atmosferycznych (opady deszczu, opady śniegu i inne) może się wydłużyć.

4. Zlecający po otrzymaniu od AUTOPARTNER EŁK faktury PROFORMA niezwłocznie ją opłaca a także przesyła potwierdzenie dokonania opłaty na adres e-mail biuro@AUTOPARTNER EŁK.

5. W przypadku rezygnacji z naprawy w czasie max 45 min od momentu wysłania do AUTOPARTNER EŁK wypełnionego zlecenia naprawy zlecający drogą elektroniczną informuje AUTOPARTNER EŁK o tym fakcie. Każda rezygnacja ze złożonego zlecenia powyżej 45 min od momentu złożenia zlecenia będzie wiązała się z opłatą za rezygnację z przyjęcia innych zleceń liczoną wg stawki : 180 zł netto za każdą godzinę pracy zamówionego mechanika.

6. Po otrzymaniu potwierdzenia opłaty faktury PROFORMA, AUTOPARTNER EŁK podejmie ustalone działania w celu usunięcia awarii.

7. AUTOPARTNER EŁK na bieżąco przekazuje Zlecającemu informacje o postępowaniu prac naprawczych drogą telefoniczną lub e-mail.

8.W przypadku gdy faktyczne koszty naprawy przewyższają szacunkową wycenę przedstawioną Zlecającemu, AUTOPARTNER EŁK bezzwłocznie informuje o tym fakcie Zlecającego, w celu akceptacji dodatkowych kosztów naprawy a w przypadku braku akceptacji Zlecający zobowiązany jest do zapłacenia za dotychczas wykonaną usługę wykonaną ( częściowa naprawa lub koszt dojazdu oraz powrotu z miejsca awarii) a AUTOPARTNER EŁK nie ponosi odpowiedzialności za dalsze naprawy oraz koszty wykonania dodatkowych usług.

9. W przypadku usunięcia awarii, AUTOPARTNER EŁK informuje o tym fakcie Zlecającego, a kierowca pojazdu lub inna upoważniona przez Zlecającego osoba (widniejąca na przesłanym zleceniu usługi lub będąca na miejscu awarii) podpisuje protokół potwierdzający zdawczo-odbiorczy wykonania naprawy a zlecający jest zobowiązany w przypadku nie zapłacenia całości wyceny przed naprawą uiścić AUTOPARTNER EŁK różnice na rachunek bankowy nie później niż do momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

10. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego jest jednoznaczne z akceptacją przez Zlecającego
wykonania usługi zgodnie z treścią złożonego zlecenia i oświadczeniem iż nie rości żadnych zastrzeżeń w stosunku co do przebiegu naprawy oraz prawidłowości jej wykonania a także akceptacji otrzymania od AUTOPARTNER EŁK faktur VAT, faktur korygujących, duplikatów faktur VAT drogą elektroniczną w formacie PDF zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661). E- Faktury powinny być przesyłane przez AUTOPARTNER EŁK na adres elektroniczny Klienta. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie od AUTOPARTNER EŁK e-faktur w następstwie czego AUTOPARTNER EŁK utraci prawo do przesyłania do Klienta faktur w formie elektronicznej w formacie PDF, począwszy od następnego dnia po dniu, w którym AUTOPARTNER EŁK otrzyma powiadomienie o wycofaniu akceptacji. Cofnięcie zgody musi mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności, i zostanie przesłane do AUTOPARTNER EŁK drogą pocztową – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

11. Zlecający akceptuje warunek ,iż wszelkie spory mogące w przyszłości wyniknąć między Zlecającym a AUTOPARTNER EŁK będą rozstrzygane przez Sądy powszechne właściwe dla siedziby AUTOPARTNER EŁK.

12.Mając na uwadze specyfikę świadczonych usług oraz telefoniczną diagnozę usterek przeprowadzanych za pomocą przebywających na miejscu awarii kierowców AUTOPARTNER EŁK nie bierze odpowiedzialności za błędną diagnozę a także za wymienione części na wyraźne życzenie zlecającego naprawę wpisane w wypełnionym formularzu zgłoszenia naprawy.